Truta Ékszer

5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 4-6.
Tel./Fax.: 06 66 452-328

5900 Orosháza, Kossuth L. u. 18.
Tel./Fax.: 06 68 700-150

5540 Szarvas, Szabadság út 37.
Tel./Fax.: 06 66 218-760

Nyereményjáték

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK
AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL
EGYETÉRTESZ.
1. A Játék szervezője
Az üzenőfali villámjátékok (a továbbiakban: „Játék”) Szervezője és
Lebonyolítója: Truta János Ev., Székhely: 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 8.
A.lph.2/1 Adószám: 44356857-2-24, Váll.ig.szám/nyilv.t.szám: 44958
2. Részvételi feltételek
2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel,
valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító
igazolvánnyal, továbbá saját Facebook profillal (a továbbiakban: „Facebook
profil”) rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.3 pontban
meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy
(a továbbiakban: „Játékos” vagy „Résztvevő”) vehet részt, aki a Játék 3.
pontban írt időtartama alatt (a) a Rajongói oldal (jelen játék esetében a
Facebook oldal) felületén posztolt kérdésre (a továbbiakban: „Poszt”) válaszol,
és (b) elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”),
valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi
feltételt, és hozzájárul a Facebookhoz való csatlakozással a Szervező
rendelkezésére bocsátott – a Facebook regisztráció során megadott –
személyes adatainak (teljes név, Facebook ID) Játékkal összefüggő, a 7.
pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: „Pályázat”).
2.2. A beküldött Pályázat utólag szerkeszthető, módosítható, de ez
befolyásolhatja a játékban való részvételt.
2.3. A Játékból ki vannak zárva a Szervező munkatársai és a Ptk. 8:1. § (1)
bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Játék
lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli
hozzátartozói.
2.4. A Játékosok a Facebookhoz való csatlakozás során rendelkezésre bocsátott
adataik alapján kerülnek azonosításra (Facebook név, Facebook profilkép és
Facebook ID). Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén
kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok
megváltozása, Facebook profil törlése stb.) a Szervezőt, illetve a megbízásából
eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
2.5. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi
előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az
érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek, mely Pályázatokat a
sorsolás végéig őrzi meg a Lebonyolító.
2.6. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan
kizárja a Játékból.

2.7. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket
a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a
Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook
profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók és Facebook profil
használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a
Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.
2.8. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai
infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint
válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket
kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint
például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek
teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség,
valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a
Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
2.9. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező
megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely
okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a
Játékból kizárhatja.
2.10. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok
a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy
neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Facebook
profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek
részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő
magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a
sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult
személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják
cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel
megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost.
Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem
valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy
tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban
meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok
kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a
Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.
2.11. A Játékból továbbá kizárásra kerülnek azok a Játékosok is, akik Pályázata
• sértheti más szerzői jogait,
• olyan elemeket tartalmaz, ami faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy
politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,
• erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló
kijelentéseket tartalmaznak,
• pornográf, trágár, alpári, másokat lejárató tartalmú,
• a Szervezőre és a termékekre vonatkozó sértő kijelentéseket tartalmaz,

• a Szervező versenytársaira vonatkozó logókat, képeket, üzeneteket
tartalmaznak,
• bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,
• tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot,
• tartalmazhat bűncselekményre vagy szabálysértésre, illetve más
jogszabálysértésre való felbujtást,
• tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és
versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett
adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat és védjegyeket, adatvédelmi
törvénybe ütköző közléseket,
• sértheti a természeti, történelmi tudományos, kulturális értékek
megbecsülését, illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem
sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jóízlést.
3. A Játék Időtartama
A Játék 2020. 11. 20. 23 óra 59 percig tart.
Sorsolás: 2020. 11. 23. napon
Eredményhirdetés: 2020. 11. 23. napon
Eredményhirdetés módja: A nyereményjáték Facebook poszt alatti
válaszkomment formájában.
4. A Játék menete, Nyertes Pályázatok, Nyeremények
4.1 A játékosoknak a Truta Ékszer Facebook-oldalon üzenőfali bejegyzés
formájában megfogalmazott Nyereményjáték! feladatot kell végrehajtaniuk. A
feltett kérdésre az adott poszt alatt kommentben a 4.2 pontban megjelölt
határidőig válaszolók vehetnek részt a 4.2 pontban írt sorsoláson. Egy Játékos
csak 1 db hozzászólással vesz részt a sorsoláson. Amennyiben egy Játékos több,
nem azonos tartalmú Pályázatot is beküld a játékba, az utolsóként beküldött
Pályázatát tekintjük érvényesnek.
4.2. Szervező az érvényes Pályázatot benyújtó Játékosok között összesen 3 db
nyertest sorsol ki a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással a
Szervező székhelyén, háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében. A bizottság a
sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai a sorsolást
követően aláírásukkal hitelesítenek. Szervező a sorsoláson 3 db tartaléknyertest
sorsol ki. A tartaléknyertes az 5. pontban írtak szerint minősül a Nyereményre
jogosultnak, amennyiben a nyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a
nyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.
4.3. Nyeremény:
3 db 20.000 Ft-os, arany vagy ezüst ékszerre levásárolható Truta Ékszer vásárlási
utalvány
A Nyeremény módosításának a jogát a Szervező fenntartja magának.

4.4. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.
5. Nyertesek értesítése, Nyeremény átadása
5.1 A Szervező a Játék eredményét a 4.2 pontban írt sorsolást követően 48 órán
belül a Rajongói oldalon a nyereményjáték alatti válaszkomment formájában
értesíti, és kéri fel a közvetlen (privát üzenetben történő) kapcsolatfelvételre. A
nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot beküldő Játékos neve jelenik
meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel
kifejezetten hozzájárul. A nyertesekkel a Szervező a nyertes által
kezdezményezett Facebook üzenetben egyezteti a nyeremény átvételének
részleteit. A nyertes Játékos köteles haladéktalanul, legkésőbb 5 munkanapon
belül jelentkezni a Rajongói oldalnak küldött Facebook privát üzenetben.
Amennyiben a nyertes Játékos a jelen pontban meghatározott határidőn belül
nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező
jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.
5.2. A Szervező kizárja a Játékból azt a Nyertes Pályázatot, amely esetében az
azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy
átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett
személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot
beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi
feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves
adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen
felelősség nem terheli.
6. Adózás, költségek
A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező
viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk
kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.
7. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok
7.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a
Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz,
hogy:
7.1.1 Szervező mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott
személyes adataikat (Facebook név és ID – a nyertesség esetén lévő
beazonosítás céljából, valamint teljes név, email cím, és telefonszám a
nyeremény átvételének egyeztetése céljából) kizárólag a Játékkal
összefüggésben, annak időtartama alatt a jelen 7. pontban írtak szerint kezelje;
7.1.2 nyertesség esetén Facebook nevüket a Szervező és/vagy Lebonyolító
minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan
nyilvánosságra hozza a sorsolás eredményhirdetésével összefüggésben írt
kommentben;
7.1.3 A Játékos írásos véleményét a nyereményként kiküldött termékekről a
Szervező és/vagy Lebonyolító a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak

ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és
ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a
személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és
7.1.4 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a
Játékszabályzat minden rendelkezését.
7.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos
jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor
lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes
adatai kezeléséről. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése
elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által
meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.
A megadott személyes adatok kezelője: Truta János Ev., Székhely: 5600
Békéscsaba, Mednyánszky u. 8. A.lph.2/1 Adószám: 44356857-2-24,
Váll.ig.szám/nyilv.t.szám: 44958

Az adatok feldolgozását a Szervező végzi.
7.3. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a 3. pontban megjelölt
Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden
jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.
7.4. A játékosok adatai csak az eredményhirdetésig kerülnek feldolgozásra,
nyertesség esetén pedig a nyeremény átadásának idejéig. A nyeremény
átadását a Szervező az adatok beérkezésétől számítva 60 naptári napon belül
biztosítani köteles a nyertes játékos részére.
8. Vegyes rendelkezések
8.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy
nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy
késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen
felelősséget nem vállal.
8.2. A Szervező a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal.
Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, vagy a nyeremény
átadás helyszínére az egyeztetett időpontban nem megy el, azt a továbbiakban
a Szervezőtől nem követelheti.
8.3. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Facebook weboldalt, illetve az
azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát
amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves
rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes
státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget
nem vállal.

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely

játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-
mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen

módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek
megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a
játékból.
8.5. Ha a játékos a Pályázat beküldése (komment írás) közben bezárja a
böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló
webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen
felelősséget nem vállal.
8.6. Szervező kizárja a felelősségét a weboldal/Rajongói oldal rajta kívülálló
okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy
korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden
szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja,
illetve megszüntesse.
8.7. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve
semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem
a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.
8.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül
módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást
Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva
közzéteszi.
Budapest, 2020.11.10.
Truta János Ev. (Szervező)

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal
összefüggésbe nem hozható. This promotion is in no way sponsored, endorsed or
administered by or associated with Facebook.

Elérhetőségek